Схвалено Вченою радою Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (протокол № 05/216 від 20 червня 2018 р.)

Редакційна колегія

Серьогін С. М. - голова редакційної колегії, д. держ. упр., проф.
Антонова О. В. - заступник голови редакційної колегії, к. держ. упр., доц.
Рудік О.М. - відповідальний секретар редакційної колегії, к. політ. н., доц.
Члени редколегії:
Шаров Ю.П. - д. держ. упр., проф.;
Липовська Н.А. - д. держ. упр., проф.;
Гончарук Н.Т. - д. держ. упр., проф.;
Мордвінов О.Г. - д. держ. упр., проф.;
Хожило І.І. - д. держ. упр., доц.;
Шевченко С. О. - д. держ. упр., проф.;
Бородін Є.І. - д. і. н., проф.;
Решетніченко А.В. - д. філос. н., проф.;
Ковальчук К.Ф. - д. е. н., проф.;
Габрінець В.О. - д. т. н., проф.;
Глотов Б.Б. - д. філос. н., проф.;
Бобровська О.Ю. - д. держ. упр., проф.;
Дрешпак В.М. - д. держ. упр., проф.;
Прокопенко Л.Л. - д. держ. упр., проф.;
Маматова Т.В. - д. держ. упр., проф.;
Баштанник В.В. - д. держ. упр., проф.;
Овчинникова О.П. - д. е. н., проф. (Російська Федерація);
Гугнін О.М. - д. філос. н., проф. (Республіка Польща);
Чубара Т. - к. держ. упр. (Республіка Польща);
Савостенко Т.О. - к. е. н., доц.;
Кірєєва О.Б. - к. держ. упр., доц.
Павленко Л. В. - канд. філол. наук., доц.

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Акімова Л. Становлення системи економічної безпеки держави в Україні: сутність, рівні, складники
Баштанник А. Реалізація влади в системах публічного адміністрування: постановка проблеми
Новак А. Феномен корупції в системі публічного управління: сучасний зміст та методологічні засади дослідження
Онуфрієнко О. Специфіка термінології досліджень з публічного управління: системний підхід
Рудік О. Реформа державного управління як основоположний складник інтеграційних процесів в ЄС

ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Гаврилов М. Види електронного голосування як інструменту публічного управління
Кузьменко В., Кузьменко М. Конституційно-правові та технологічні засади державної політики у сфері становлення та розвитку електронної демократії в Україні
Мерзляк А., Бубнов А. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

Олешко О. Комплексний управлінський підхід до вирішення проблеми конфлікту інтересів на державній службі
Титаренко О. Актуальні аспекти підготовки публічних службовців України до професійної діяльності в умовах інформаційних і кібернетичних загроз

РЕГІОНАЛЬНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Базавлук Н., Рагімов Ф. Трансформація національної системи управління розвитком регіонів: теоретико-методологічні засади
Бобровська О. Ресурсна теорія в проекції на розвиток територіальних громад
Серьогіна Н., Виноградова Н. Кадрові технології як ефективний засіб соціально-економічного розвитку держави
Тарасенко Т. Відповідальність депутатів місцевих рад в Україні: в контексті розвитку місцевої та регіональної демократії
Шпекторенко І. Функції та принципи управління у трансформації соціально-професійного статусу посадової особи місцевого самоврядування в Україні