Схвалено Вченою радою Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (протокол № 06/206 від 20 червня 2017 р.)

Редакційна колегія

Серьогін С. М. - голова редакційної колегії, д. держ. упр., проф.
Антонова О. В. - заступник голови редакційної колегії, к. держ. упр., доц.
Рудік О.М. - відповідальний секретар редакційної колегії, к. політ. н., доц.
Члени редколегії:
Шаров Ю.П. - д. держ. упр., проф.;
Липовська Н.А. - д. держ. упр., проф.;
Гончарук Н.Т. - д. держ. упр., проф.;
Мордвінов О.Г. - д. держ. упр., проф.;
Хожило І.І. - д. держ. упр., доц.;
Шевченко С. О. - д. держ. упр., проф.;
Бородін Є.І. - д. і. н., проф.;
Решетніченко А.В. - д. філос. н., проф.;
Ковальчук К.Ф. - д. е. н., проф.;
Габрінець В.О. - д. т. н., проф.;
Глотов Б.Б. - д. філос. н., проф.;
Бобровська О.Ю. - д. держ. упр., проф.;
Дрешпак В.М. - д. держ. упр., проф.;
Прокопенко Л.Л. - д. держ. упр., проф.;
Маматова Т.В. - д. держ. упр., проф.;
Баштанник В.В. - д. держ. упр., проф.;
Овчинникова О.П. - д. е. н., проф. (Російська Федерація);
Гугнін О.М. - д. філос. н., проф. (Республіка Польща);
Чубара Т. - к. держ. упр. (Республіка Польща);
Савостенко Т.О. - к. е. н., доц.;
Кірєєва О.Б. - к. держ. упр., доц.
Павленко Л. В. - канд. філол. наук., доц.

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Богачев Р. Теоретико-методологічні основи формування матриці "інакше можливого" в процесі самоорганізації суспільної системи в межах теорії управління
Мерзляк А., Огнарьов Є. Державне управління сферою культури: вітчизняний та зарубіжний досвід
Новак А. Принципи формування національної антикорупційної політики
Підбережник Н. Чинники національної консолідації в мультикультурному суспільстві в контексті публічного управління
Тимченко Л. Теорія адміністративних послуг: наукові підходи у вітчизняній та закордонній практиці
Шумляєва І., Шункін М. Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, Грузією та Молдовою: спільні риси та відмінності

ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Баштанник В. Механізми державного управління використанням земель сільськогосподарського призначення
Сердюк М. Особливості державного регулювання системи медичного страхування в Україні

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

Борисова Н. Поняття державної служби: нормативно-правовий аспект
Кацуба О. Конфлікт інтересів на публічній службі: поняття і сутність
Кісільова Т. Моніторинг і оцінювання результатів професійної діяльності публічних службовців
Шаталова О. Формування підходів до управління професійною адаптацією посадових осіб місцевого самоврядування в Україні

РЕГІОНАЛЬНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Беззубко Л., Беззубко Б. Розробка стратегії відновлення Донбасу як складник державної політики України
Бобровська О. Розвиток територіальних громад: базові поняття і показники оцінювання
Лахижа М. Розвиток правової спроможності територіальних громад в Україні
Рагімов Ф. Механізми державного управління регіональним розвитком у контексті сучасної парадигми сталого розвитку