Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Науково-дослідна робота

Наукова діяльність інституту спрямована на розробку власної інтелектуальної продукції, зокрема у сфері надання консультативно-дорадчих послуг органам державної влади та місцевого самоврядування, на вдосконалення теоретичної і прикладної бази викладання основних дисциплін магістерської програми за спеціальністю „Державне управління”, програм перепідготовки кадрів державної служби на короткотермінових курсах та тематичних семінарах Центру підвищення кваліфікації. Під час виконання наукових та науково-дослідних робіт колектив інституту також мав на меті сприяти реалізації завдань, викладених у щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради України, ініціатив Президента України з підготовки та здійснення адміністративної і політичної реформ.

Особливу увагу колектив інституту приділяє темам, які відповідають пріоритетним напрямам діяльності Національної академії, а саме:

Результати наукових та науково-дослідних робіт викладені в монографіях, навчальних і навчально-методичних посібниках, наукових статтях, доповідях та тезах конференцій. До наукової роботи в тимчасових творчих колективах також залучаються слухачі денного відділення, фахівці-практики, науковці з інших наукових та освітніх установ України.

У наукових дослідженнях викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та слухачів Інституту розробляються актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування, кадрового менеджменту, економічної теорії, менеджменту, політичної науки, соціології та мовознавства.

Основними сферами впровадження результатів діяльності науковців Інституту є:

Актуальні науково-дослідні роботи інституту

На цей час науково-педагогічні працівники Інституту продовжують наукові дослідження за напрямами, які відповідають специфіці діяльності кафедр Інституту та пріоритетним напрямам діяльності Національної академії державного управління при Президентові України, а саме:
– обґрунтування теоретичних основ формування кадрової політики у сфері державної служби, розкриття особливостей її формування й реалізації та розробки на цій основі рекомендацій і пропозицій щодо її удосконалення в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів;
– наукове обґрунтування концепції менеджмент-орієнтованого підходу щодо адаптації традиційного управління на місцевому рівні в Україні до стандартів управлінської діяльності Європейського Союзу й формування на цій основі комплексів науково-навчальних матеріалів для підготовки й підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;
– наукове обґрунтування концепції управління інноваційним розвитком на місцевому та регіональному рівнях, розроблення відповідних управлінських підходів та моделей, дослідження процесів забезпечення сталого розвитку в Україні, запровадження антикризових технологій до управління інноваційним розвитком;
– дослідження сутності, основних принципів та шляхів формування і розвитку європейського адміністративного простору, процесу європеїзації систем державного управління держав-членів, а також його впливу на публічне адміністрування в Україні, шляхом аналізу відповідного досвіду Європейського Союзу та змін і реформ, що відбуваються під час процесу європейської інтеграції України;
– обґрунтування теоретико-методологічних положень щодо управління персоналом публічної влади на сучасному етапі українського державотворення; дослідження сучасних підходів до світоглядного визначення та розробка практичних рекомендацій щодо функціонального призначення професійної служби в органах державної влади та місцевого самоврядування, визначення напрямів подальшого розвитку державної служби України крізь призму світоглядних трансформацій в суспільстві;
– поглиблення теоретичних засад, методологічних положень та практичних рекомендацій щодо організації і запровадження інформаційного забезпечення регіонального і муніципального державного менеджменту.

У 2012 р. науковці інституту брали участь у виконанні фундаментальноїї науково-дослідної роботи "Публічна служба в умовах глобалізації: контент, науково-світоглядні та морально-етичні засади, критерії оцінки ефективності", державний реєстраційний номер 0111U003434 (керівник теми - С.М.Серьогін, д.держ.упр, проф., заслужений діяч науки і техніки України) та 2 прикладних "Науково-методичне забезпечення реалізації концепції New Public Management", державний реєстраційний номер 0111U003435 (керівник теми - Ю.П.Шаров, д.держ.упр., проф.), "Досвід реформування територіальної організації публічної влади в країнах ЄС та шляхи його адаптації в Україні", державний реєстраційний номер 0111U003433 (керівник теми - Прокопенко Л.Л., д.держ.упр., доц.).

Також розпочато роботу щодо виконання 2 нових прикладних науково-дослідних робіт "Інноваційні підходи до забезпечення конкурентоспромож-ності регіонів в контексті активізації економічного розвитку" (керівник теми - О.Ю.Бобровська, д.держ.упр, проф.) та " Теоретико-методологічні засади модернізації професійного навчання державних службовців в Україні " (керівник теми - C.М.Серьогін, д.держ.упр., проф., заслужений діяч науки і техніки України).

У 2011 р. до виконання науково-дослідних робіт за 1 фундаментальною та 5 прикладними темами залучено 98 виконавців, у тому числі 9 докторів наук, 32 кандидати наук та 57 осіб без наукового ступеня.

Фундаментальні дослідження: Прикладні розробки:

У 2010 р. до виконання науково-дослідних робіт за 1 фундаментальної та 8 прикладними темами було залучено 131 виконавця, у тому числі 9 докторів наук, 43 кандидати наук та 79 осіб без наукового ступеня.

Фундаментальні дослідження: Прикладні розробки:

У 2009 р. до виконання 1 фундаментальної та 4 прикладних науково-дослідних робіт залучено 64 особи, з них 3 доктори та 25 кандидатів наук.

Фундаментальні дослідження: Прикладні розробки:

У 2008 р. до науково-дослідної роботи було залучено 93 особи, з них 6 докторів та 25 кандидатів наук. Тематика науково-дослідних робіт інституту відповідає пріоритетним напрямам модернізації системи професійного навчання державних службовців Національної академії державного управління при Президентові України.

З січня 2008 р. науково-дослідна робота в інституті здійснювалася за 9 темами:

Фундаментальні дослідження у сфері державного управління (2201560): Прикладні розробки у сфері державного управління (0301090):

Протягом 2007 р. до науково-дослідної роботи були залучені 68 осіб, з них 5 докторів та 18 кандидатів наук, які продовжували виконання науково-дослідних робіт за комплексним науковим проектом за шістьма темами, відкритими у 2006 р.

У 2007 р. також було відкрито одну тему НДР за програмою "Фундаментальні дослідження у сфері державного управління" (2201560): "Морально-етичні засади розвитку державної служби України: європейський та вітчизняний досвід", науковий керівник Серьогін С.М., д.держ.упр., проф., відповідальний виконавець Антонова О.В., к.держ.упр. Державний реєстраційний номер 0107U002397.

Протягом 2006 р. до науково-дослідної роботи були залучені 36 осіб, з них 3 доктори та 20 кандидатів наук.

З січня 2006р. науково-дослідна робота в інституті здійснюється за 6 темами:

Фундаментальні дослідження у сфері державного управління (0301070): Прикладні розробки у сфері державного управління (0301090):

2004 р. було розпочато виконання 7 тем НДР. Згідно з рішеннями Експертної та Вченої рад Національної академії державного управління при Президентові України в інституті в 2004 р. виконувались 7 тем НДР: 5 - у межах комплексного наукового проекту НАДУ при Президентові України "Державне управління та місцеве самоврядування" і 2 - відповідно до Програми проведення досліджень з проблем державного управління та місцевого самоврядування на період до 2004 р., затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2003 р. № 492. Відповідно до Програми проведення досліджень з проблем державного управління та місцевого самоврядування на період до 2004 р., затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2003 р. № 492 виконувалися такі теми:

Також з січня 2004 р. по грудень 2005 р. науково-дослідна робота в інституті здійснювалася за темами у межах комплексного наукового проекту НАДУ при Президентові України "Державне управління та місцеве самоврядування":

Ці теми є логічним продовженням роботи тимчасових творчих колективів, що сформувалися протягом попередніх років під час виконання держбюджетних тем „Дослідження проблем управління соціально-економічним розвитком Дніпропетровського промислового регіону та розробка науково-методичних рекомендацій з його вдосконалення”, „Розробка технологій аудиту персоналу органів державного управління та місцевого самоврядування і системного розвитку адміністративної еліти регіону”, „Розробка теоретичних та прикладних аспектів аналізу державної політики та їх впровадження в практичну діяльність органів державного управління та місцевого самоврядування”, „Науково-методичне забезпечення керованого розвитку муніципальних утворень на базі стратегічних підходів до управління”, „Методологія аналізу соціально-політичних проблем сучасного українського суспільства”, „Розробка елементів механізму управління адміністративно-територіальними одиницями регіону з різним рівнем соціально-економічного розвитку”, а також наукових робіт, що виконувались на кошти грантів, наданих міжнародними фондами та організаціями.