Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Бібліотека

Бібліотечний відділ є самостійним структурним підрозділом Інституту та підпорядкований заступнику директора з наукової роботи.
Бібліотечний відділ має окреме спеціалізоване, комфортне приміщення:

Основними завданнями бібліотечного відділу є бібліотечно-бібліографічне, інформаційно-аналітичне та методично-консультативне забезпечення навчального процесу слухачів, студентів, аспірантів та докторантів, науково-дослідної та навчально-методичної роботи в Інституті. Виконання цих завдань здійснюється шляхом комплектування бібліотечного фонду вітчизняною та іноземною літературою відповідного профілю; систематизації, каталогізації та організації фондів; створення електронних баз даних; розповсюдження інформації про бібліотечні фонди.
Книжковий фонд бібліотечного відділу нараховує понад 41 000 примірників книг, брошур та аудіовізуальних матеріалів, 15% з яких – іноземними мовами. Щорічно відділ отримує понад 80 найменувань періодичних видань.
Бібліотечний відділ має найбільш повні в регіоні фонди вітчизняної та іноземної літератури з питань державного управління, місцевого самоврядування, державної служби та кадрової політики. Відділ постійно оновлює свої фонди вітчизняною літературою та отримує видання Світового Банку, Європейського Союзу, НАТО, Інституту відкритого суспільства, мережі інститутів і шкіл державного управління країн Центральної та Східної Європи.
У відділі створено фонд кандидатських дисертацій, що були захищені в спеціалізованій вченій раді Інституту та фонд авторефератів дисертацій, захищених в Національній академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутах та тих, що надсилаються іншими установами й організаціями з усіх регіонів України.
Каталоги й картотеки бібліотечного відділу створено на традиційних (паперових) носіях та в електронній формі за системою автоматизації бібліотек «Ірбіс». Зокрема, у бібліотеці ведуться алфавітний та систематичний каталоги; каталог на літературу іноземними мовами; систематична картотека статей; картотека магістерських робіт; картотека дисертацій, картотека авторефератів дисертацій; картотека періодичних видань та ін. Здійснюється робота щодо створення електронної бібліотеки.
Бібліотечний відділ працює в режимі читального залу та абонементу. У приміщенні бібліотечного відділу функціонує 5 персональних комп’ютерів, які призначені для роботи з електронними каталогами і базами даних та для роботи в мережі Інтернет. Також у читальному залі відділу підключення до мережі Інтернет здійснюється за технологією Wi-Fi.
У бібліотечному відділі в достатній кількості представлені методичні матеріали з підготовки курсових, дипломних і магістерських робіт слухачів та студентів, які містять вимоги до їх написання та захисту й відповідають за змістом Галузевим стандартам вищої освіти.

З електронним каталогом бібліотечного відділу можна ознайомитися на сайті Національної академії державного управління при Президентові України за посиланням:
http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=DRIDU&P21DBN=DRIDU&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Із повнотекстовою базою даних навчальних доробок (навчальними посібниками, підручниками, конспектами лекцій, робочими програмами до навчальних дисциплін тощо) викладачів Інституту можна ознайомитися у внутрішній мережі інституту (бібліотека, комп'ютерні класи) за адресою: Мій комп'ютер /exchange$ на "192.168.10.2" /BANK.