Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Бібліотека

Бібліотека є самостійним структурним підрозділом інституту та підпорядкована першому заступнику директора.
Бібліотека має окреме спеціалізоване, комфортне приміщення:
– читальний зал, площею 165,7 кв. м., має 60 робочих місць;
– службове приміщення бібліотеки, площею 127,7 кв. м., розраховано на
70 000 примірників книжкового фонду.
Основними завданнями бібліотеки є бібліотечно-бібліографічне, інформаційно-аналітичне та методично-консультативне забезпечення навчального процесу слухачів, студентів, аспірантів та докторантів, науково-дослідної та навчально-методичної роботи в Інституті. Виконання цих завдань здійснюється шляхом комплектування бібліотечного фонду вітчизняною та іноземною літературою відповідного профілю; систематизації, каталогізації та організації фондів; створення електронних баз даних; розповсюдження інформації про бібліотечні фонди.
Книжковий фонд бібліотеки нараховує понад 43 000 примірників книг, брошур та аудіовізуальних матеріалів, 15 % із яких – іноземними мовами. Щорічно бібліотека отримує понад 50 найменувань вітчизняних періодичних видань.
Бібліотека має найбільш повні в регіоні фонди вітчизняної та іноземної літератури з питань державного управління, місцевого самоврядування, державної служби та кадрової політики. Бібліотека постійно оновлює свої фонди вітчизняною літературою та отримує видання Світового Банку, Європейського Союзу, НАТО, Інституту відкритого суспільства, мережі інститутів і шкіл державного управління країн Центральної та Східної Європи.
Систематизація, класифікація та індексування інформаційних матеріалів та документів у бібліотеці здійснюється відповідно до таблиць міжнародної Універсальної десяткової класифікації (УДК).

У бібліотеці створено фонд кандидатських дисертацій, що були захищені в спеціалізованій вченій раді інституту та фонд авторефератів дисертацій, захищених у Національній академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутах та тих, що надсилаються іншими установами й організаціями з усіх регіонів України.
Систему каталогів і картотек бібліотек складають: алфавітний та систематичний каталоги; каталог на літературу іноземними мовами; систематична картотека статей; картотека магістерських робіт; картотека дисертацій, картотека авторефератів дисертацій; картотека періодичних видань та ін. Продовжується робота щодо створення електронної бібліотеки.
Бібліотека працює в режимі читального залу та абонементу. У читальному залі функціонує локальна комп’ютерна мережа, що призначена для роботи користувачів з електронними каталогами і базами даних та для роботи в мережі Інтернет. У читальному залі бібліотеки підключення до мережі Інтернет здійснюється також за технологією Wi-Fi.
У бібліотеці представлені методичні матеріали з питань підготовки контрольних, курсових, дипломних та магістерських робіт слухачів та студентів, які містять вимоги до їх написання та захисту й відповідають за змістом Галузевим стандартам вищої освіти.

З електронним каталогом бібліотечного відділу можна ознайомитися на сайті Національної академії державного управління при Президентові України за посиланням:
http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=DRIDU&P21DBN=DRIDU&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Із повнотекстовою базою даних навчальних доробок (навчальними посібниками, підручниками, конспектами лекцій, робочими програмами до навчальних дисциплін тощо) викладачів Інституту можна ознайомитися у внутрішній мережі інституту (бібліотека, комп'ютерні класи) за адресою: Мій комп'ютер /exchange$ на "192.168.10.2" /BANK.

Режим роботи бібліотеки

• Понеділок, середа, четвер – 8.00-16.45
• Вівторок – 8.00-18.15
• П’ятниця – 8.00-17.15
• Субота, неділя – вихідні дні.
• Останній день місяця – санітарний день.

Контакти бібліотеки

Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29
Начальник відділу Голоха Любов Федорівна (056) 794-57-40
Електронна адреса: goloha@vidr.dp. ua